Sep 7, 2022
ส.แบดไทย ร่วมกับ 3 หน่วยงานจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ

การอบรมคราวนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูฝึกกีฬาแบดมินตันของประเทศไทย

โดยการอบรมคราวนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรจากสหพันธ์แบดมินตันโลก พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทยที่แปลและเรียบเรียงใหม่โดยสมาคมฬาแบดมินตันฯ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ส.แบดไทย

คุณหญิงปัทมา กล่าวพิธีเปิดการอบรม

“การอบรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ในประเด็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา เพิ่มจำนวนและพัฒนาทักษะของครูฝึก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และประเด็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการอบรมใน level 2 และ 3 รวมทั้งจะมีหลักสูตรภาคภาษาไทยให้พวกเราในโอกาสต่อไป เพื่อให้ได้เรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมอีก”

มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

ในการอบรมครูฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 Coaching Course คราวนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ฝึกระดับแนวหน้าของประเทศไทย ผ่านการอบรมของไทยในระดับ License A และ B หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ มั่นใจว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะสอบผ่านเป็นครูฝึก BWF Level 1 เพื่อเข้ารับการอบรม level 2 และ level 3 ต่อไป

More Details